ESDF's regler som alla på eventet efterföljer

Reglerna är till för att skapa ett säkert, bra och ett kul E-sportevent för alla deltagare. Reglerna måste alla följa!

Om det är något kring reglerna ni undrar om så tveka inte att ta kontakt med någon i Admin så kommer du får svar efter bästa förmåga.


1) REGLER

§ 1.1 Varje deltagare förbinder sig att följa ESDFs vid var tid gällande regler. ESDF förbehåller sig rätten av när som helst ändra dessa utan föregående meddelande. Uppdateringar av reglerna publiceras så snart det är möjligt på hemsidan www.esdf.se


§ 1.2 Varje deltagare förbinder sig att följa eventuella instruktioner från ESDFs funktionärer, ordningsvakter och personal från kommunen (detta gäller även om sådana instruktioner helt eller delvis strider mot gällande regler).


§ 1.3 Varje deltagare är medveten om att ESDF har strikta etiska regler gällande etnicitet och att alla på eventet respekter personliga olikheter. ESDF är strikt ett religiöst, politiskt och könsneutralt event där alla skall känna sig välkomna och ingen typ av personlig kräkning av medtävlande accepteras. Respekteras inte dessa etiska regler så har ESDF rätt att avvisa personen ifrån resten av hela eventet. Lagstadgad överträdelse polisanmäls alltid.


§ 1.4 Du får delta på detta ESDF-event det år du fyller 14 år. Om deltagaren är under 18 år skall målsman informeras och godkänna dessa regler.

På målsmans begäran kan yngre personer erhålla undantag mot denna regel förutsatt att målsman förbinder sig att personligen delta och medverka under hela eventet utan avbrott tillsammans med den yngre deltagaren.


§ 1.5 Sportsliga regler.

Bryts någon av dessa regler diskvalificeras hela laget ifrån hela turneringen och seger tilldöms motståndarlaget i pågående eller den sista avslutande matchen. Protest skall lämnas in utan dröjsmål till tävlingsledningen.

Vid konstaterat fusk riskerar deltagaren att nekas delta på framtida ESDF event.

 a. Alla som deltar i en ESDF turnering förbinder sig att följa varje domares beslut, vilka inte går att överklaga.

 b. ESDF är i huvudsak ett E-sport event och därför tillämpas Riksidrottsförbundets riktlinjer vilket

      även inkluderar användande av dopingpreparat.

 c. Alla deltagare skall tävla på så lika villkor det är möjligt med medhavd utrusning.

 d. Ingen form av fusk accepteras på ESDF. Vi förbehåller oss rätten att installera programvara som

     analyserar data för att avslöja eventuellt fusk.

 e. Domare gör visuell kontroll inför och under pågående spel för att bedöma alla former av fusk.

 f. Tävlingsledningen bestämmer när spelen startar, denna tid kan ej deltagarna flytta eller fördröja.

    Det är helt upp till laget själva att ansvara för att vara redo när spelstarten sker. 

    Att vara väl förberedd ingår i själva tävlingsmomentet.

 

2) BILJETTER

§ 2.1 Varje biljett är giltig för en (1) persons inträde med en (1) dator till evenemanget ESDF. I priset ingår en sittplats med tillhörande stol samt rätten att vistas i hallen under hela evenemanget, enligt de öppettider som anges på webbplatsen. Vidare så ger biljett tillträde till alla aktiviteter som kommer anordnas under ESDF.


§ 2.2 Biljetten består av ett unikt biljettnummer som identifierar dig vid entrén. I utbyte mot biljettnumret får du ett armband som visar att du har rätt att gå in i och ut ur hallen. Armband skall visas upp för Staffs varje gång man passerar kontrollen. Varje biljettnummer kan användas endast en gång. Eventuellt försök till fusk med biljetter eller armband kommer att polisanmälas. Den som gör sig skyldig till fusk kommer att avvisas från platsen och krävas på skadestånd.


§ 2.3 Betalda biljetter återköpes ej. Sjukdom eller annan oförutsedd händelse ger inte rätt till återbetalning.


§ 2.4 Skulle evenemanget av något skäl ställas in kommer biljettpriset att återbetalas till den person som beställt biljetterna.


§ 2.5 Varje registrerad användare på hemsidan www.esdf.se är skyldig att uppge korrekta personuppgifter.


§ 2.6 Eventuella avbrott i el- eller datornät ger inte rätten till ersättning eller återbetalning av biljettpriset. Det händer att aktiviteter, föreläsningar och annat blir inställt av olika orsaker. Eventuell inställd eller utebliven del av evenemanget eller annan utfästelse ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av biljettpriset.


§ 2.7 De personuppgifter som du har lämnat vid registreringen lagras och behandlas med datorteknik av ESDF, som är ansvarig för behandlingen. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till behandling av dina personuppgifter enligt ovan. Personuppgifter lagras maximalt i 12 månader efter avslutat event och tas där efter bort.

 

3) DELTAGANDE PÅ EGEN RISK

§ 3.1 Deltagande i evenemanget ESDF sker helt på egen risk.


§ 3.2 Följ våra regler, uppträd lugnt, ät och sov ordentligt. Var särskilt noga med att sova tillräckligt så att du är utvilad, om du ska köra hem efteråt!


§ 3.3 ESDF är inte ansvarig för deltagares eventuella ekonomiska förluster i samband med ESDF, direkt eller indirekt, exempelvis vid inställt evenemang, elproblem eller motsvarande.


§ 3.4 ESDF ansvarar ej för deltagarnas personliga tillhörigheter och utrustning. Lämna inte små värdefulla saker obevakade och låt saker av värde som inte behövs för tävlingarna stanna hemma!

 

4) SÄKERHET

§ 4.1 Det är inte tillåtet att hänga eller på annat sätt placera kläder eller annat brännbart material på elcentraler och liknande. Det är inte heller tillåtet att hänga någonting i de el- och nätverkskablar/TP-Kablar som hänger mellan bordsraderna.


§ 4.2 Det är inte tillåtet att använda hemgjord el-utrustning. Använd kablar och förgreningar av god kvalitet. Dåliga kablar och el-utrustning kan orsaka brand och allvarliga skador på din utrustning. Dessutom orsakar undermålig utrustning jordfel som får de lagstadgade jordfelsbrytarna i elcentralerna att lösa ut. Använd av oss rekommenderad utrustning så som jordad förgreningsdosa i gott skick med 1-3 meters kabel och minst 3 uttag med en kabel area på 1,0 till 1,5 mm2 mer om utrustning hittar du på hemsidan www.esdf.se


§ 4.3 Det är inte tillåtet att medföra brödrost, mikrovågsugn, kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare eller andra effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater. Även spotlights och vanliga 220V-lampor mm kan innebära brandfara och får ej användas. ESDFs personal har rätt att beslagta objekt vid upprepade regelbrott.


§ 4.4 Öppna lågor (stearinljus, tändare, spritkök eller annat) är inte tillåtna inomhus.


§ 4.6 Du måste hålla rent från skräp på din plats och på golvet runtomkring. Detta för att minska mängden brännbart material på din plats. Släng dina sopor i de soptunnor som finns uppställda! Hjälp oss värna om miljön genom att källsortera (burkar och övrigt i rätt tunnor!)


§ 4.7 Det är inte tillåtet att ta med egen fåtölj, soffa, skrymmande möbler eller liknande. Dessa är dels för skrymmande och dels innehåller de för mycket brännbart material. En större kontorsstol och mindre är ok.


§ 4.8 Det är inte tillåtet att sova under borden eller i gångarna mellan raderna. Använd av ESDF hänvisad sovplats.


§ 4.9 Det är inte tillåtet att blockera gångarna mellan borden eftersom de skall användas vid en eventuell utrymning av hallen. Din packning bör därför rymmas på och under din bordsplats. Din bordsplats är minst 75x70cm (bredd/djup).

 

5) EL OCH NÄTVERK

§ 5.1 Varje deltagare ska vara medveten om att avbrott och störningar under evenemanget kan uppstå i elförsörjning och datanätverk. ESDFs personal försöker åtgärda eventuella problem efter bästa förmåga. Avbrott ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av erlagt biljettpris, varken helt eller delvis.


§ 5.2 Varje deltagare måste ansluta en egen förgreningsdosa till ett av de eluttag som tillhandahålls av ESDF. Det är inte tillåtet att ta el från bordsgrannen eller något annat uttag. Detta är mycket viktigt för att belastningen ska blir rätt fördelad samt för att minimera jordfelen.


§ 5.3 Varje datorplats kan utnyttja i totalt 320W. Observera att den effekt som står angiven på din utrustning inte är den verkliga effekten vid användning!


§ 5.4 Det är inte tillåtet att medföra ljudanläggningar eller större högtalare. För att få ned ljudnivån och strömförbrukningen är det hörlurar som gäller.


§ 5.5 Det är inte tillåtet att medföra brödrost, mikrovågsugn, kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare eller andra effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater.


§ 5.6 Det är inte tillåtet att sätta upp egna WLAN-accesspunkter för trådlöst nätverk.


§ 5.7 Om en deltagares dator orsakar problem i nätverket (virus, attacker, m.m.) så förbehåller vi oss rätten att neka access till nätverket tills problemet är åtgärdat. Om personen i fråga vägrar eller kringgår nekandet av access har vi också rätt att avhysa personen från ESDF.


§ 5.8 Varje deltagare ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda nätverket mot spridning av datavirus, spyware och liknande. Mycket viktigt för din och andras säkerhet att ALLA ska ha ett aktuellt, aktivt och uppdaterat antivirusprogram och brandvägg installerat på sin dator. ESDF kan aldrig ställas till svars för datorer som smittas av virus eller andra skadliga programvaror.

 

6) ÖVRIGT

§ 6.1 Alkohol och droger i annan form hör inte hemma på ESDF och är inte tillåtet någonstans på området. Berusade och/eller på annat sätt påverkade personer släpps inte in. påverkade personer kommer att avvisas från området. Om det uppstår problem kommer ESDF tillkalla polis för allas trygghet.


§ 6.3 Det är inte tillåtet att på något sätt bygga egna bord eller att bygga ut de befintliga borden.


§ 6.4 Allt kablage tillhörande ESDF får ej vidröras eller modifieras.


§ 6.5 Brott mot svensk lag kan leda till polisanmälan och omedelbar avhysning från området i väntan på polis.


§ 6.6 Det inte är tillåtet att sälja någonting på ESDF utan tillstånd från ESDF. Undantag är försäljning av privata begagnade ägodelar.


§ 6.7 Affischering eller på annat sätt spridande av reklam, propaganda eller liknande budskap inom event området är inte tillåtet utan särskilt tillstånd från ESDF.


§ 6.8 Du måste kontinuerligt städa din plats och källsortera avfallet (burkar och övrigt i rätt tunnor!). Innan du lämnar hallen tar du med de sopor som finns vid din plats och lämnar dessa i någon av de tunnor som står uppställda för detta ändamål.


§ 6.9 ESDF har rätt att sätta upp nätverkskameror på ESDF för publicering på webben samt att publicera foton/film tagna inne på och utanför ESDF på webben utan ytterligare tillstånd från deltagare som eventuellt kommer med på bild.


§ 6.10 ESDF har rätt att byta platser på deltagarna med kännedom om att deltagaren åkt dit i grupp.


§ 6.11 Skulle en bugg eller säkerhetshål upptäckas i något av systemen ESDF använder så skall detta meddelas till webbansvarig. Skulle Säkerhetshålet eller buggen utnyttjas kan den skyldige bli avstängd från detta och framtida event.


§ 6.12 Det är inte tillåtet att äta eller ta med sig nötter eller föremål som kan innehålla nötter på grund av allergi hos medtävlande.


§ 6.13 Rökning är förbjuden inomhus och får endast ske på anvisad plats utanför, gäller även E-cigaretter.